Вашата кошница
0 продуктa, Oбщо : 0,00 лв
Вашата кошница е празна
Продукт

Общи условия за използване

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между www.arometera.bg (виртуална работилница за натурална домашна козметика) и потребителите (Вие) във връзка с продуктите и услугите, описани в този сайт. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на www.arometera.bg или www.арометера.бг Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия.

I Описание и определения на термините използвани в текста на общите условия:
1. Описание: www.arometera.bg, наричан за краткост “Работилница за натурална домашна козметика“, представлява електронна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн www.arometera.bg и предоставя на потребителите възможност да закупи и заплати от тяхно име и за тяхна сметка описаните в сайта стоки и да ги достави на указан от Потребителя адрес.
2. Потребител - физическо или юридическо лице, което е регистрирало потребителски профил в рамките на онлайн работилницата.
3. Потребителски профил - обособена част от сайта www.arometera.bg, съдържаща информация за Потребител, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана и ползвана в онлайн Работилницата. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира въведените при регистрацията данни, както и пълен достъп до всички негови поръчки.
4. Потребителско име - уникална комбинация от букви, цифри и др., зададено от потребителя и служещо му да се индивидуализира в електронната работилница.
5. Парола - комбинация от букви, цифри и специални символи, която заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя  и служи за достъп до потребителския му профил.
6. Сайт - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси
7. Онлайн работилница- цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
8. Единична цена - обявената за всеки артикул цена представлява стойността за един брой или комплект, като цената е обявена в български левове  без да включва цена за доставката и без начислен ДДС на основание чл.113 ал.9 от ЗДДС.
9. Цена за доставка – включва транспортна такса. Изчислява се според действащите тарифи на превозвача, който превозва стоката при изпълнение на поръчката, направена от Потребителя.
10. Артикул - определен вид съставка, пособие или предмет, притежаващ уникално наименование, което го идентифицира.
11. Заявител - Лице, което избира продуктите от работилницата, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.
12. Получател - Физическо или юридическо лице, което получава поръчаните продукти на адрес, указан от Заявителя.

II ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайт www.arometera.bg
13. Общите условия са публикувани на видно място в заглавната страница на Работилница за натурална домашна козметика и са достъпни за всеки Потребител.
14. Настоящите Общи условия са приети от Работилница за натурална домашна козметика и уреждат реда за ползване на предлаганите от него стоки и услуги, условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Работилницата и Потребителите, включително срокове, начин на доставка, начин на плащане и получаване, реда и условията за предявяване на рекламации от потребителите.
15. При зареждането на която и да е страница от сайт www.arometera.bg с вградените хипер-връзки или чрез използването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него, Потребителят приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, изцяло се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.
16. Работилница за натурална домашна козметика дава право на Потребителите да разглеждат и използват всички публикувани на сайт www.arometera.bg материали само за лична употреба. Потребителите трябва да спазват и се съобразяват с всички авторски права и търговски марки. Не се разрешава материалите от САЙТА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в САЙТА материали в други сайтове е забранена.
17. Предоставяните стоки и услуги от работилницата са описани на български език. Достъпът до сайта от територии, където съдържанието му е незаконно, е забранен.
18. Създаването и потвърждаването от Потребителите на поръчки в електронната работилница, представлява електронно волеизявление на съответният Потребител за сключване на договор за възлагане на покупко-продажба на стоките и/или услугите, заявени с неговата поръчка, съобразно публикуваната на сайта информация и текущите общи условия. Потвърждението на поръчка е възможно единствено след като Потребителят изрично посочи във формата за поръчка, че е съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който онлайн работилницата получи поръчката на клиента.

III Основни характеристики на Работилница за натурална домашна козметика и предлаганите от нея стоки и услуги:
19. Обект на покупко-продажба чрез  www.arometera.bg са обявените в него артикули към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя, с което той упълномощава www.arometera.bg да закупи от негово име и за негова сметка указаните в неговата поръчка артикули. За тази дейност, както и за изработването и безплатното разпространение на изключително богата информационна база и консултации при запитване,  Арометера получава възнаграждение, включено в обявените от нея цени в българска валута-бг лев. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
20. Цените на стоките, предлагани чрез www.arometera.bg, са посочени в самия него. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка, се визуализират  в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от Потребителя.
21. Цените по предходната точка не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Потребителя в допълнение към посочените в сайта цени на стоки и услуги.
22. Поръчката за покупка на стоки през сайта може да бъде подадена само след като Потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме. Онлайн работилницата не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.
IV Права и задължения на потребителите  и  на Работилница за натурална домашна козметика www.arometera.bg:
23. Работилница за натурална домашна козметика се задължава:
- да  прехвърли на Потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние, единствено и при условие на пълното и окончателното й заплащане, което се удостоверява с кредитиране на банковата сметка на Работилницата със съответната сума.
24. Работилница за натурална домашна козметика има право:
- да променя, премахва или допълва настоящите Общи условия, едностранно без да предупреждава потребителите. Препоръчваме Ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за Вас.
- да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително известяване.
- да прави намаления на цените.
- да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

25. Потребителят се задължава
- да посочи пълни, точни и верни данни;
- да плати цената на поръчаната от него стока;
- да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това и което да заплати цената на стоката и разходите по доставката вместо Потребителя.
-да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
-да уведомява незабавно онлайн магазина за всеки случай на извършено или открито нарушение;
-да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
-да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на онлайн магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
-да не използва информационните ресурси, текстове, снимки, банери и други, разположени на сайта, за злоупотреби или други цели освен лични;
-да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
- Потребителят заявява къде да бъде доставена  поръчаната стока, на посочен от него адрес или в офиса на куриерската фирма доставчик.

V ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КОЯТО НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ

26. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

27. Рекламация:
27.1 След получаване на стоката, потребителят следва да провери за несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай на констатирани несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид с помощна на предложения Формуляр,  по реда на чл.125 от ЗЗП.

При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.
При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

28.2 Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното съгласно чл.126 от ЗЗП. Предвид спецификата на продуктите на Работилница за домашна козметика Арометера- а именно “живи“ натурални продукти, изискващи специално съхранение и имащи къс срок на годност, рекламацията за несъответствие на стока с договорената не може да се предяви след изтичане на срока на годност за употреба на доставения продукт.

При предявяване на рекламация на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Работилница за домашна козметика се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят има право на рекламации само, ако дефектите не са вследствие на неправилно съхранение, негово неправомерно поведение и/или неправилната употреба.

В случай на иск за заменяне на стоката с нова и изчерпване на този продукт, Работилница за натурална домашна  козметика www.arometera.bg има право да замени липсващата стока с такава от друг производител. Ако заместващият продукт не е задоволителен, потребителят има право  на отстъпка от покупната цена.

27.3 При констатирани нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

28. Право на отказ от стока:
28.1. Клиент, който е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока, като върне последната в законовия срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:

-за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка – заявка на продукти, които Работилница за натурална домашна козметика не поддържа принципно на склад;
-за стоки, повредени и/или променени , включително отворени кутии от Потребителя след момента на получаването им;
-за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Потребителя или липсва.

В случай, че Потребителят се откаже от сключения договор, той следва да изпрати писмено изявление за отказ от сключения договор  и да върне получената стока с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи документи. Можете също така да попълните и подадете по електронен път  формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Платените от Потребителя суми ще бъдат възстановени в срок до 14 дни от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката и в случай, че е уведомил  магазина за предпочитания начин на възстановяване на средствата. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Процедурата за връщане на сумите зависи от начина на първоначално заплащане от страна на Потребителя. Начинът на връщане на средствата подлежи на допълнително уточнение и съгласие между двете страни, осъществени в рубрика Контакти.

Адрес за кореспонденция:

Г-жа В. Цветкова
Младост 1, бл.36, вх.7, ап.22
1784 София, България

VII Ограничение на отговорността
29. Възможно е част от информацията публикувана в Работилница за натурална домашна козметика www.arometera.bg да се отнася до продукти или услуги, които временно не се предлагат или не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.
30. Работилница за натурална домашна козметика www.arometera.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на стоки на Работилница за домашна козметика www.arometera.bg. В случай, че използването от ваша страна на информация от www.arometera.bg или продукти от него доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
31. Поради различията в настройките на компютърните монитори е възможно цветовете на екрана да се различават от цветовете на реалните продукти. Приоритет имат номерата и имената на цветовете, които са посочени в страницата на всеки конкретен продукт. Разгледайте внимателно вариантите, преди да направите поръчката.

VIII Поверителност
32. При регистрирането си в Работилница  за натурална домашна козметика www.arometera.bg, всеки Потребител си създава свое уникално потребителско име, което се използва само и единствено с цел изпълнение на заявена от него поръчка. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте за себе си. Всеки потребител носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителят желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация са под закрила на Закона за защита на личните данни.
Всеки регистриран потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.

IX Указания за безопасна употреба
Етеричните масла, които са част от продуктовата категория Растителни натурални екстракти са много силни концентрати и могат да се окажат опасни, ако не се използват правилно.
Arometera.bg не насърчава самолечението и не носи отговорност за използване на растителните масла по време, начин и в доза, различни от предложените на този сайт. Данните на този сайт имат информационен характер и не предствляват в никакъв случай медицинска информация, нито ангажират отговорността на сайта arometera.bg.
За употреба на етеричните масла с терапевтична цел, arometera.bg напомня необходимостта от консултация с лекар или с фармацевт, компетентен в ароматерапия.
Arometera.bg предоставя информация за безопасна употреба на всяко етерично масло във фиша на продукта и препоръчва запознаването с историята, методите на получаване, видовете, условията на съхранение и безопасна употреба на етеричните масла в книгата “Етерични масла за всеки ден“, предложена в рубриката Бутик.
В рубрика “Библиотека“ са предоставени за консултация условията за Безопасна употреба на етерични масла. Запознаването с тях е препоръчано във всеки фиш на продукт от категорията Етерични масла.
Потребителят се задължава  да спазва предложени съставки във формулите, дозировките, предупрежденията, хигиената на боравене и условията за съхранение. Arometera.bg не носи никаква отговорност за вреди или щети, понесени вследствие неправилна или несъобразена с указанията употреба от страна на Потребителя.

X Домашна козметика
Arometera.bg предлага в своя сайт съставки за реализиране на домашна козметика, предназначени за лична употреба от физически лица.
Напомняме, че пускането на пазара на един козметичен продукт е подложено на стриктно регламентиране, което Потребителят трябва да познава и спазва, ако желае да продава своите реализации. Не може да бъде търсена отговорност от Arometera.bg за неспазване на условията за пускане на пазара на домашно приготвени продукти от нейните клиенти.

Препродаването на продукти от сайт www.arometera.bg e забранено без изричното писмено разрешение и сключен договор с Аrometera.bg. Забранено е копирането с търговска или рекламна цел на всякакъв снимков и/или текстов материал от сайт www.arometera.bg   без изричното уведомяване и получено  писмено разрешение от Аrometera.bg.

XI Уреждане на Спорове

Този договор е предмет на френското законодателство. Arometera.bg не може да носи отговорност за каквито и да било щети, материални, нематериални или телесни, които могат да възникнат в резултат на злоупотреба със закупените чрез нея продукти.
В случай на затруднения при прилагането на настоящия договор, Потребителят има възможност, преди всякакви правни действия, да търси приятелско решение, по-специално с помощта на професионална асоциация на клона, потребителска асоциация или всякакви други съвети по негов избор.
Жалбите или споровете винаги ще се приемат с внимателна благосклонност, като добросъвестността винаги се предполага при тези, които си правят труда да обяснят ситуацията си. В случай на спор, Потребителят  трябва да се свърже първо с АромЕтера, за да получи приятелско решение.
При липса на приятелско споразумение между страните спорът ще бъде предаден на френските съдилища, освен ако законовите разпоредби не предвиждат друго.

Top